Subministrament de llet. Incompliment.

L’empresa HARAGI KALITATEAN AITZINDARI GROUP S.L. (en endavant AITZINDARI GROUP) va presentar una demanda de judici ordinari contra IMPORT EXPORT SEGOVIA 21 SL i contra la seva administradoran la  Sra. Marisol,  reclamant la quantitat de 32.249.55 euros.

La Sra. Marisol havia estat demandada en qualitat d’administradora única d’IMPORT EXPORT SEGOVIA SL pretenent una condemna solidària amb fonament en la doctrina d’aixecament del vel i amb fonament en l’acció individual de responsabilitat contemplada en la Llei de Societats de Capital.

La Sentència de Primera Instància condemnà a AITZINDARI GROUP a pagar al demandant l’import reclamat, però va absoldre a la Sra. Marisol de qualsevol responsabilitat en relació amb el pagament de l’esmentada quantitat.

AITZINDARI GROUP va recórrer la Sentencia davant l’Audiència Provincial de Segòvia per entendre que existia responsabilitat de la Sra. Marisol en la seva qualitat d’administradora única amb la finalitat de que ella respongués solidàriament de la condemna juntament amb IMPORT EXPORT SEGOVIA SL.

L’Audiència Provincial de Segòvia va senyalar que AITZINDARI GROUP no va acreditar el nexe de casualitat entre el perjudici ocasionat i la conducta negligent que pretenia imputar a l’administradora, ja que quan es varen realitzar els subministraments de producte per part d’AITZINDARI GROUP, la demandada IMPORT EXPORT SEGOVIA girava en el tràfic mercantil i tenia activitat, amb la qual cosa no consta que la situació d’insolvència posterior fora imputable a la seva administradora.

Com  bé recorda l’Audiència, no pot identificar-se l’actuació jurídica de la societat que no abona els seus deutes i que els creditors de la qual es veuen impossibilitats de cobrar-los perquè la societat deutora es insolvent, amb la infracció per part d’administrador de la llei o dels estatuts o dels deures inherents al càrrec. En cas contrari, tal responsabilitat es convertiria en objectiva i es produiria una confusió entre l’actuació en el tràfic jurídic de la societat i l’actuació d’un administrador.

L’Audiència Provincial de Segòvia desestimà el recurs d’apel·lació d’AITZINDARI GROUP i va absoldre a la Sra. Marisol de qualsevol responsabilitat.

Sentència de l’ Audiència Provincial de Segovia, de 17 d”octubre de 2017

Frase a destacar: “… tal responsabilitat es convertiria en objectiva i es produiria una confusió entre l’actuació en el tràfic jurídic de la societat i l’actuació d’un administrador”.