Responsabilitat objectiva en el subministrament d’energia elèctrica

CATALANA OCCIDENTE reclamà judicialment a IBERDROLA pels danys ocasionats a conseqüència dels  micro-talls en el subministrament d’energia elèctrica en una màquina del seu assegurat MARCIAL CARPENA, S.L.

En aquests casos, reiterada jurisprudència reconeix que les companyies elèctriques assumeixen pel contracte de subministrament una obligació de prestació continuada, la qual ha d’estar ajustada als paràmetres de qualitat i seguretat pels consumidors d’energia elèctrica. De fet, existeix una presumpció de culpa o responsabilitat objectiva de l’encarregada del subministrament per tractar-se d’una activitat de risc de la qual s’obté un benefici econòmic. En conseqüència, la carrega de la prova s’inverteix i es la subministradora qui a de presentar una prova d’especial intensitat per desvirtuar la seva responsabilitat. A la part afectada només li correspon acreditar l’existència d’una alteració en el subministrament i el nexe de causalitat entre l’alteració i els danys reclamats.

Concretament, en el cas de MARCIAL CARPENA, S.L. acreditaren que l’afectació del subministrament en la seva nau industrial havia passat unes quantes vegades el mateix dia 15 de febrer de 2010 i es va provar que el dany de la màquina tenia un origen elèctric. No obstant això, no quedava clar que les falles elèctriques foren per culpa de la distribució d’energia elèctrica que donava IBERDROLA.

Sí, que es va acreditar que IBERDROLA només s’encarregava i responsabilitzava del subministrament d’energia elèctrica de mitja tensió i que entrava en un centre de transformació propietat de la mercantil comercialitzadora i des d’allà es distribuïa com a baixa tensió cap a la instal·lació elèctrica privada de la nau industrial on es trobava la màquina afectada.

Per tant, no havent prova de què els micro-talls tinguessin lloc en l’energia elèctrica de mitja tensió subministrada per IBERDROLA al centre de transformació, sinó que aquells podien provenir del mateix sistema intern de l’assegurada o de la seva comercialitzadora, la demanda fou totalment desestimada, encara que no es varen imposar costes a la demandant  per els dubtes de fet existents sobre l’origen dels micro-talls que donaren lloc a l’avaria.

Es important destacar que en la valoració de  la prova practicada, l’Audiència Provincial de Murcia sembla que havia obviat la presumpció de culpa de la companyia subministradora i els seus efectes en la decisió final, doncs no s’explica que hagués desestimat la demanda sense una prova plena i contundent d’IBERDROLA en el sentit de què no existiren talls o falles en la distribució d’energia elèctrica al seu càrrec.

Sentència de l’Audiència Provincial de Murcia del 11 d’octubre de 2017.

Frase a destacar: “Existeix una presumpció de culpa o responsabilitat objectiva de l’encarregada de subministrament d’energia elèctrica per tractar-se d’una activitat de risc de la que s’obté un benefici econòmic”.